Có 1 kết quả:

bát tiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tám vị tiên trong thần thoại: (1) Gồm Hán Chung Li 漢鐘離, Trương Quả Lão 張果老, Hàn Tương Tử 韓湘子, Lí Thiết Quải 李鐵拐, Tào Quốc Cữu 曹國舅, Lã Động Tân 呂洞賓, Lam Thái Hòa 藍采和 và Hà Tiên Cô 何仙姑. (2) “Thục trung bát tiên” 蜀中八仙: Dung Thành Công 容成公, Lí Nhĩ 李耳, Đổng Trọng Thư 董仲舒, Trương Đạo Lăng 張道陵, Trang Quân Bình 莊君平, Lí Bát Bách 李八百, Phạm Trường Sanh 范長生, Nhĩ Chu Tiên Sanh 爾朱先生.
2. Chỉ tám người đời Đường, đều giỏi uống rượu làm thơ: Lí Bạch 李白, Hạ Tri Chương 賀知章, Lí Thích Chi 李適之, Nhữ Dương Vương Lí Liễn 汝陽王李璉, Thôi Tông Chi 崔宗之, Tô Tấn 蘇晉, Trương Húc 張旭, Tiêu Toại 焦遂.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tám vị tiên, gồm Hán Chung Li 漢 鐘 離, Trương Quả Lão 張 果 老, Hàn Tương Tử 韓 湘 子, Lí Thiết Quải 李 鐵 拐, Tào Quốc Cữu 曹 國 舅, Lã Động Tân 呂 洞 賓, Lam Thái Hoà 藍 采 和 và Hà Tiên Cô 何 仙 姑.

Một số bài thơ có sử dụng