Có 1 kết quả:

bát nho

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tám phái Nho học sau khi tạ thế, gồm các học phái của Tử Trương, Tử Tư, Nhan Thị, Mạnh Thị, Tất Điêu Thị, Tôn Thị và Nhạc Chính Thị.