Có 1 kết quả:

bát hình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tám hình phạt thời Chu 周 dành cho tám tội: Bất hiếu 不孝, Bất mục 不睦, Bất nhân 不姻, Bất đệ 不弟, Bất nhậm 不任, Bất tuất 不恤, Tạo ngôn 造言, Loạn dân 亂民.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tám sự trừng phạt thời xưa dành cho tám tội: Bất hiếu, Bất mục, Bất uyển, Bất nhiệm, Bất ấn, Bất trung, Bất uấn, Tạo ngôn, Loạn dân.