Có 1 kết quả:

bát đáo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tám hướng gồm: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông nam, Tây nam, Đông bắc và Tây bắc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tám hướng có thể tới được, gồm Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông nam, Tây nam, Đông bắc và Tây bắc.