Có 1 kết quả:

bát quái quyền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một môn quyền thuật, sáng lập từ thời nhà Thanh “Càn Long” 乾隆, có thể tấn công và đỡ tám mặt. § Còn gọi là “bát quái chưởng” 八卦掌.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một môn võ tay không, có thể tấn công và đỡ tám mặt.