Có 1 kết quả:

bát kha

1/1

bát kha

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con yểng, con sáo