Có 1 kết quả:

bát đại gia

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tám nhà văn học nổi tiếng nhất Trung Hoa gồm “Hàn Dũ” 韓愈, “Liễu Tông Nguyên” 柳宗元 (đời Đường), “Âu Dương Tu” 歐陽修, “Tô Tuân” 蘇洵, “Tô Thức” 蘇軾, “Tô Triệt” 蘇轍, “Vương An Thạch” 王安石 và “Tăng Củng” 曾鞏 (đời Tống).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tám nhà văn học nổi tiếng nhất Trung Hoa gồm Hàn Dũ 韓愈, Liễu Tông Nguyên 柳宗元 ( đời Đường ), Âu Dương Tu 歐陽修, Tô Tuân 蘇洵, Tô Thức 蘇軾, Tô Triệt 蘇轍, Vương An Thạch 王安石 và Tăng Củng 曾鞏 ( đời Tống ). Cũng gọi rõ là Đường Tống Bát đại gia.

Một số bài thơ có sử dụng