Có 1 kết quả:

bát độ

1/1

bát độ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quãng tám

Một số bài thơ có sử dụng