Có 1 kết quả:

bát đẩu tài

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tài ba xuất chúng. § Sách Nam sử cho rằng sự tài giỏi trong thiên hạ được một “thạch” 石 (tức 10 đấu), mà Tào Tử Kiến 曹子建 chiếm hết tám đấu. ◇Tạ Linh Vận 謝靈運: “Thiên hạ tài cộng nhất thạch, Tử Kiến độc đắc bát đẩu” 天下才共一石, 子建獨得八斗.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài lớn xuất chún. Do sách Nam sử cho rằng sự tài giỏi trong thiên hạ được một thạch ( tức 10 đấu ), mà Tào Tử Kiến chiếm hết tám đấu.

Một số bài thơ có sử dụng