Có 1 kết quả:

bát cảnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Tiêu Tương bát cảnh” 瀟湘八景 tám cảnh đẹp trên sông Tiêu Tương do “Tống Địch” 宋迪 vẽ: “Bình sa nhạn lạc” 平沙雁落, “Viễn phố phàm quy” 遠浦帆歸, “San thị tình lam” 山市晴嵐, “Giang thiên mộ tuyết” 江天暮雪, “Động Đình thu nguyệt” 洞庭秋月, “Tiêu Tương dạ vũ” 瀟湘夜雨, “Yên tự vãn chung” 煙寺晚鍾, “Ngư thôn lạc chiếu” 漁村落照.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tám cảnh đẹp trên sông Tiêu Tương. Đặng Trần Côn đời Lê có làm tám bài thơ Tiêu Tương bát cảnh — Tám cảnh đẹp ở Yên kinh đời nhà Nguyên.

Một số bài thơ có sử dụng