Có 1 kết quả:

bát bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tám căn bệnh, tức tám điều tối kị trong lúc làm thơ, do Trầm Ước đặt ra, gồm Bình đẩu, Thượng vĩ, Phong yêu, Hạc tất, Đại vận, Tiểu vận, Bàng nữu, Chính nữu.