Có 1 kết quả:

bát man

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tám nước ở tám phương xa xôi.