Có 1 kết quả:

bát duệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tám cõi xa xôi ở tám phương.

Một số bài thơ có sử dụng