Có 1 kết quả:

bát tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tám loại của quý theo quan niệm xưa, gồm: Hạt trai, Ngà voi, Ngọc, Đá quý, Gỗ, Vàng, Da thú, Lông chim. Cũng có là tám loại vật liệu để chế thành đồ quý.