Có 1 kết quả:

bát trận đồ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trận pháp của Khổng Minh “Gia Cát Lượng” 諸葛亮 lập ra.
2. Tên một bài thơ ngũ ngôn tuyệt cú của ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Công cái tam phân quốc, Danh thành bát trận đồ, Giang lưu thạch bất chuyển, Di hận thất thôn Ngô” 功蓋三分國, 名成八陣圖. 江流石不轉, 遺恨失吞吳 (Bát trận đồ 八陣圖) Công (Khổng Minh) bao trùm cả đất nước chia ba (thời Tam quốc), Danh tiếng lừng lẫy vì đã làm ra Bát trận đồ. Sông chảy mãi nhưng đá không dời chuyển, (Như còn) để lại mối hận không thôn tính được nước Ngô.

Một số bài thơ có sử dụng