Có 1 kết quả:

bát loan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại xe của vua thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng