Có 1 kết quả:

công chúng

1/1

công chúng

giản thể

Từ điển phổ thông

công chúng, quần chúng