Có 1 kết quả:

công tác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc chung của quốc gia — Làm việc chung cho quốc gia.

Một số bài thơ có sử dụng