Có 1 kết quả:

công sứ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Viên chức do chính phủ phái ra nước ngoài để giữ trách nhiệm giao thiệp giữa hai quốc gia, địa vị ở dưới “đại sứ” 大使.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức thay mặt chính phủ mình để giao thiệp với nước ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng