Có 1 kết quả:

công hầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên hai tước vị đầu tiên trong năm tước vị của triều đình thời xưa, ban cho các đại thần. Chỉ chức quan to hoặc đường công danh. Hát nói của Cao Bá Quát có câu: » Còn trần ai khôn tỏ mặt công hầu «.

Một số bài thơ có sử dụng