Có 1 kết quả:

công nguyên

1/1

công nguyên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

công nguyên, công lịch

Từ điển trích dẫn

1. Tây lịch, khởi đầu từ ngày chúa Giê-Su giáng sinh. § Cũng gọi là “tây nguyên” 西元.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc khởi đầu chung, tức năm đức Giê-su giáng thế, được nhìn nhận là năm mở đầu Tây lịch.