Có 1 kết quả:

công lưỡng

1/1

công lưỡng

phồn thể

Từ điển phổ thông

héctôgam