Có 1 kết quả:

công công

1/1

công công

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bố chồng