Có 1 kết quả:

công ly

1/1

công ly

giản thể

Từ điển phổ thông

1. decigam
2. milimét