Có 1 kết quả:

công viên

1/1

công viên

phồn thể

Từ điển phổ thông

công viên

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa là vườn cây có đình các của nhà quan.
2. Vườn cảnh cho công chúng đi dạo, nghỉ chân, v.v.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vườn chung, ai tới nghỉ ngơi giải trí cũng được.