Có 1 kết quả:

công thổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đất của chung quốc gia. Đất công.

Một số bài thơ có sử dụng