Có 1 kết quả:

công báo

1/1

công báo

phồn thể

Từ điển phổ thông

thông báo, bản tin

Từ điển trích dẫn

1. Báo định kì do chính phủ ấn hành đăng tải văn kiện, đạo luật.
2. Sau khi kết thúc một cuộc hội nghị quốc tế, công bố kết quả các thảo luận gọi là “công báo” 公報.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại báo đặc biệt do chính phủ ấn hành, nội dung gồm đầy đủ các văn kiện của chính phủ, các đạo luật…, để dân chúng có thể tham khảo.