Có 1 kết quả:

công nương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi vị công chúa, con gái vua — Con gái ông quan.