Có 1 kết quả:

công thẩm

1/1

công thẩm

phồn thể

Từ điển phổ thông

thẩm tra tại toà án