Có 1 kết quả:

công cán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Công chánh cán luyện.
2. Công vụ, công sự, việc công. ◇Quách Mạt Nhược 郭沫若: “Na thì tha tòng Bắc Kinh đáo liễu Thượng Hải, bất tri đạo hữu thập ma công cán” 那時他從北京到了上海, 不知道有什麼公幹 (Sáng tạo thập niên tục thiên, 創造十年續篇, Lục 六) Lần đó ông ấy từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, không biết có công vụ gì.
3. Làm việc công. ◇Bạch Phác 白樸: “Như kim sai tha xuất khứ công cán, vạn vô nhất thất” 如今差他出去公幹, 萬無一失 (Tường đầu mã thượng 墻頭馬上, Đệ nhất chiệp) Như nay phái ông ta đi làm công vụ, thì hoàn toàn không ngại gì sai lạc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm việc chung cho xã hội quốc gia.

Một số bài thơ có sử dụng