Có 1 kết quả:

công khố phiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm giấy cấp cho người có tiền cho chính phủ vay để lấy lời. Chính phủ dùng tiền đó vào việcích lợi chung cho quốc gia.