Có 1 kết quả:

công khai

1/1

công khai

giản thể

Từ điển phổ thông

công khai