Có 1 kết quả:

công báo

1/1

công báo

giản thể

Từ điển phổ thông

thông báo, bản tin