Có 1 kết quả:

công đĩnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên tự của Nguyễn Trực, danh sĩ đời Lê. Xem tiểu truyện ở vần Trực.