Có 1 kết quả:

công toát

1/1

công toát

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

milimét