Có 1 kết quả:

công đẩu

1/1

công đẩu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

decalít