Có 1 kết quả:

công quỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tủ chung. Chỉ kho bạc quốc gia — Chỉ tiền bạc chung của quốc gia.