Có 1 kết quả:

công hải

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vùng biển không thuộc chủ quyền một quốc gia nào. ★Tương phản: “lĩnh hải” 領海.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng biển chung của thế giới, không thuộc lĩnh thổ của quốc gia nào. Ta gọi là Hải phận quốc tế 海分國際.