Có 1 kết quả:

công điền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ruộng của quốc gia.
2. Ruộng cấp theo phép “tỉnh điền” 井田 thời xưa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruộng đất chung thuộc tài sản chung của quốc gia.