Có 1 kết quả:

công mẫu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lượng từ: mẫu tây, tức 100 thước vuông.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mẫu tây, tức 1000 thước vuông.