Có 1 kết quả:

công ích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lợi ích chung cho xã hội. ☆Tương tự: “tư lợi” 私利.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều lợi chung cho mọi người, cho quốc gia.