Có 1 kết quả:

công quản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi sóc chung. Do chính phủ đứng ra trông coi.