Có 1 kết quả:

công ước

1/1

công ước

phồn thể

Từ điển phổ thông

công ước chung, quy ước quốc tế