Có 1 kết quả:

công thự

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quan thự, phủ quan.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Công đường 公堂.

Một số bài thơ có sử dụng