Có 1 kết quả:

công chức

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ chung quan lại, nghị viên, tòng sự làm công vụ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc làm chung, đem lại ích lợi chung. Việc triều đình, việc quan, việc chính phủ — Người làm việc chính phủ.