Có 1 kết quả:

công quán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà trọ của chính phủ lập ra tại các địa phương, làm cỗ nghỉ ngơi cho các công chức đi công tác.