Có 1 kết quả:

công nhận

1/1

công nhận

phồn thể

Từ điển phổ thông

công nhận, mọi người cùng đồng ý

Từ điển trích dẫn

1. Mọi người thừa nhận, đều cho là đúng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mọi người đều cho là đúng.