Có 1 kết quả:

công nhận

1/1

công nhận

giản thể

Từ điển phổ thông

công nhận, mọi người cùng đồng ý