Có 1 kết quả:

công lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường sá chung trong nước, mọi người đều được sử dụng để di chuyển.

Một số bài thơ có sử dụng