Có 1 kết quả:

công điện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thư từ giấy tờ về việc chung, chuyển bằng điện báo.